นโยบายความเป็นส่วนตัว

property108.com ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ property108.com และได้กําหนดนโยบายดังกล่าวไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้


  1. ในการใช้บริการลงประกาศกับทาง property108.com ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ จะต้องให้ข้อมูลอีเมล์และข้อมูลส่วนตัวบางส่วน โดย property108.com จะใช้อีเมล์นี้เพื่อการติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ และอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ

  2. property108.com เก็บข้อมูลเกี่ยวกับไอพีแอดเดรส (IP address) ของผู้ที่เข้าใช้หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ฯ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือแก้ปัญหาทางเทคนิคของระบบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมจะถูกรวบรวมและคํานวณเพื่อใช้ในการจัดอันดับ ความนิยมของบริการส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ฯ

  3. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ ตกลงที่จะให้ property108.com และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ฯ เข้าถึง ข้อมูลการใช้บริการเว็บไซต์ฯ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ แต่ละคน และข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ บันทึกลงในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ฯ และหากมีการบังคับด้วยข้อกฎหมายใดๆ ในการที่ตรวจสอบกิจกรรมอันอาจผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในการใช้บริการเว็บไซต์ฯ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ จะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้แก่ผู้มีอํานาจ ทางกฎหมาย

  4. ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ฯ อาจลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นหรือบล็อกอื่นที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ฯ หากแต่ property108.com จะไม่รับผิดชอบต่อการดําเนินนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ๆ และความสูญเสียหรือ ความเสียหายอันเกิดจากเว็บไซต์นั้น ๆ อีกด้วย

  5. Google ในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายของบุคคลที่สามใช้คุกกี้เพื่อแสดงผลโฆษณาบนเว็บไซต์นี้ (property108.com)

  6. ผู้ใช้อาจเลือกที่จะไม่ใช้งานคุกกี้ DART ได้โดยการเยี่ยมชมนโยบายความเป็นส่วนตัวของโฆษณา Google และเครือข่ายเนื้อหาของ Google (http://www.google.com/privacy_ads.html)

หากท่านมีคําถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการให้บริการของเว็บไซต์ฯ ท่านสามารถติดต่อเราได้ โดย คลิกที่นี่